Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  Kutak za korisnike  |  Teme

Testing program for OIBs, JMBGs and JMBAGs

testing functions

Module Module1

  Sub Main()

    jmbags_test()
    jmbgs_test()
    oibs_test()

    Console.ReadLine()

  End Sub

  Sub oibs_test()

    Console.WriteLine("Testing " & oibs_for_test.Count & " OIBs...")
    For Each oib In oibs_for_test
      If Ojj.oib_test(oib) Then
        Console.WriteLine(oib & " OK")
      Else
        Console.WriteLine(oib & " fail " & Ojj.Oib_get_CD(oib))
      End If
    Next

  End Sub

  Sub jmbgs_test()

    Console.WriteLine("Testing " & jmbgs_for_test.Count & " JMBGs...")
    For Each jmbg In jmbgs_for_test
      If Ojj.Jmbg_test_HR(jmbg) Then
        Console.WriteLine(jmbg & " OK " & Ojj.Jmbg_age(jmbg))
      Else
        Console.WriteLine(jmbg & " fail " & Ojj.Jmbg_get_CD(jmbg) & " " & Ojj.Jmbg_age(jmbg))
      End If
    Next

  End Sub

  Sub jmbags_test()

    Console.WriteLine("Testing " & jmbags_for_test.Count & " JMBAGs...")
    For Each jmbag In jmbags_for_test
      If Ojj.Jmbag_test(jmbag) Then
        Console.WriteLine(jmbag & " OK")
      Else
        Console.WriteLine(jmbag & " fail " & Ojj.Jmbag_get_CD(jmbag))
      End If
    Next

  End Sub

  Dim jmbags_for_test() As String = {
    } ' put your jmbags for testing

  Dim jmbgs_for_test() As String = {
    } ' put your jmbgs for testing

  Dim oibs_for_test() As String = {
    } ' put your oibs for testing

End Module

 

komentare molim ovdje